2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

ගම්පෙරළිය වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන (RRDP)- 2018

{slider 420 මුසල්පිටිය}

 • මුසල්පිටිය විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම
 • කිරිමකුඩාගම ශ්‍රී ධර්මවිජය දහම් පාසලට ඩෙස්,පුටු,මේස ලබා දිම
 • මුසල්පිටිය ශ්‍රී සෝරත දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම

{slide r435 - මහබෙල්ලන්කඩවල}

 • මැහිඇල්ලෑව පණ්ඩුකාභය භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ආවාසගෙයි ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම

{slider 429 - ගල්විහාරවැව}

 • පුරාණ ගල්විහාරයේ දහම් පාසල්  ගොඩනැඟිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම

{slider 412 - හුරිගස්වැව|closed}

 • සියඹලාගස්වැව අභිනවාරාම විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම
 • වැලිපාලම අසල සිට සියඹලාගස්වැව ගම මැද පාරේ බොරළු අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම (1 Km)

{slider424 - තම්මැන්නාව|closed}

 • සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ජල කුලුණක් ඉදිකිරිම

{slider 418 - තඹුත්තේගම|closed}

 • දෙමටවැව පිළිසකර කිරිම

{slider 422 - ලුණුවැව|closed}

 • කුඩාබිලිබෑව වැව පිළිසකර කිරිම

{slider423 - ජයසිරිගම|closed}

 • ඇටෝරාව වැව පිළිසකර කිරිම

{slider 433 - කැලේගම|closed}

 • දොරනෑව වැව පිළිසකර කිරිම

{slider 426 - වෙහෙරගල|closed}

 • ඉන්ද්‍රානි මියගේ නිවස අසල සිට කුසුමා මියගේ නිවස දක්වා 1 අදියර මිටර් 700 ක් කැටගල් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 • තඹුත්තේගම වෙහෙරගල බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන ධර්ම ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිමකිරිම

{slider 428 - තිස්පනේපුර|closed}

 • තිස්පනේපුර ප්‍රධාන මාර්ගය මලියදේවපුර දක්වා 1 අදියර කි.මි. 4.5 ක් තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

{slider 433 - කැලේගම|closed}

 • නව ගඟසිරිපුර සිට කැලේගම දක්වා මාර්ගය 1 අදියර කි.මි.03 ක්  තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

{slider418 - තඹුත්තේගම|closed}

 • තඹුත්තේගම මධ්‍ය මහා විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 419 - ඉකිරිවැව|closed}

 • කුඩාගම පාසල් ක්‍රීඩාපිටිය සකස් කිරිම

{slider 421 - නල්ලච්චිය|closed}

 • නල්ලච්චිය විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 427 - තෙල්හිරියාව|closed}

 • තෙල්හිරියාව විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 430 - ඒරියාගම|closed} 

 • පයින්ඩිකුලම  විදුහල් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරිම
 • පයින්ඩිකුලම මයුරපාදාරාමය ආවාසගෙයි ඉදිකිරිම

{slider 431 - කෝන්ගොල්ලෑව|closed}

 • මුදුනේගම විදුහල් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරිම

         මුදුනේගම විදුහල් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරිම

 • මුදුනේගම ගම්මාන 02  ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 432 - පහලගම|closed}

 • ගුරුගම විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 436 - දෙල්නේගම|closed}

 • මහබෙල්ලන්කඩවල පාසල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම
 • දෙල්නේගම විහාර ධර්ම ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම

{slider 433 - කැලේගම|closed}

 • පොතියාගම මෛත්‍රි විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම
 • නව ගඟසිරිපුර විහාර දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම
 • පොතියාගම මුල්ලේගල විහාර දහම්පාසලට ඩෙස්,පුටු,මේස ලබා දිම

{slider434 - සෝලම|closed}

 • සෝලම විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම
 • සෝලම විහාර දාන ශාලාව ඉදිකිරිම

{slider 436 - දෙල්නේගම|closed}

 • දෙල්නේගම විදුහල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 418 - තඹුත්තේගම|closed}

 • තඹුත්තේගම සෝරත විහාරයේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම

{slider419 - ඉකිරිවැව|closed}

 • නියඳවලයාය විහාර ධර්ම ශාලාව ඉදිකිරිම
 • කුඩාගම ශ්‍රී ධර්මවිජය දහම් පාසලට ඩෙස්,පුටු,මේස ලබා දිම

{slider 424 - තම්මැන්නාගම|closed}

 • සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන විහාර සංවර්ධනය කිරිම

{slider 425 - කෝන්වැව|closed}

 • කෝන්වැව ඛෙත්තාරාමයේ ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම
 • 128 වත්ත හා 129 වත්ත පොදු වැසිකිළි අළුත්වැඩියා කිරීම.

{slider 437 - කුඩාබෙල්ලන්කඩවලclosed}

 • කුඩාගල්විහාර දාන ශාලාව ඉදිකිරිම
 • තලාකොලවැව සම්බුද්ධාලෝක විහාරය සංවර්ධනය කිරිම

{slider 413 - හැළඹවැව|closed}

 • සුහද මාවත පහළකොටස පාරේ බොරළු අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම (1 Km)

{slider 414 - වැලියාව|closed}

 • පුබුදු ගොවි සංවිධානය අසළ පාරේ බොරළු අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම (1 Km)

{slider415 - මකුලෑව|closed}මකුලෑව ප්‍රධාන මාර්ගයේ බොරළු අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම (1 Km)

{slide416 - මුදුන්ගොඩ|closed}

News & Events

05
Oct2018
සේපාලිකා මල් සංගමයේ මල් ප්‍රදර්ශනය

සේපාලිකා මල් සංගමයේ මල් ප්‍රදර්ශනය

සේපාලිකා මල් සංගමයේ මල් ප්‍රදර්ශනය    ...

28
Aug2017

වාර්ෂික ලේ දන්දීමේ පිංකම - 2018

වාර්ෂික ලේ දන්දීමේ පිංකම - 2018  

Scroll To Top