පොසොන් සතියට සමගාමීව පැවති පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය හා පසුදින උදෑසන සාංගික දානය

පර 1

රටට හා ජාතියට සෙත් පැතීමේ අරමුණින් ජාතික පොසොන් සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් හා නිලධාරීන්ගේ දැඩි කැපවීමෙන් හා දායකත්වයෙන් 209.06.13 දින ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශණය හා පසුදින උදෑසන සාංගික දානය පිරිනැමීමේ පිංකම උත්කර්ශවත් අන්දමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර් එම් වන්නිනායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කාර්යාල පරිශ්‍රෙය්දී පැවැත්විණි.

 පර 2 පර 3       පර 4

ආරක්ෂක සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන

04.29.1

 

 

 

 

 

අප්‍රේල් 21 සිදුවූ බෝම්භ ප්‍රහාර මාලාව හා ඉන් පසු ඇතිවූ තත්වයන් හේතුවෙන් කොට්ඨාශයේ හාකාර්ආයාලයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න සම්බන්ධයෙන්නිලධාරීන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ප්‍රාදේශීයලේකම් තුමියගේ හා තඹුත්තේගමකොට්සඨාශය භාර සහකාර පොලිස් අධිකාරීතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශීයලේකම්කාර්යාලරැස්වීම් ශාලාවේදී 2019.04.29 දින පැවැත්විණි.

 

 

 

News & Events

07
Feb2019
පොසොන් සතියට සමගාමීව පැවති පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය

පොසොන් සතියට සමගාමීව පැවති පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය

පොසොන් සතියට සමගාමීව පැවති පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය...

28
Aug2017
ආරක්ෂක සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන

ආරක්ෂක සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන

ආරක්ෂක සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන    ...

Scroll To Top